Wavin nuotekų vamzdžiai

Paskelbta: Naujienos, Akcijos , 2017-06-02

Techninės vamzdžių charakteristikos

Wavin koncernas baltijos rinkai tiekia n (sn4) ir s (sn8) klasių vamzdžius, pagamintus iš neplastifikuoto Pvc, kurio fizikiniai ir mechaniniai parametrai pateikiami lentelėje. neplastifikuotas Pvc – tai kieta medžiaga. Jam būdingas beveik neribotas atsparumas rūgštims ir šarmams, didelis kietumas ir formos stabilumas. be to, kietas Pvc chemiškai atsparus alkoho- liams, alyvoms, alifatiniams angliavandeniliams, benzinui ir dauge- liui kitų chemiškai agresyvių medžiagų ir junginių (žr. 1 priedą „cheminio atsparumo lentelė“).

PVC vamzdžių standartinio matmenų santykio (sDr), kuris lygus vardinio išorinio vamzdžio skersmens Dy ir vardinio vamzdžio sie- nelės storio e santykiui, vertės yra tokios: sDr41, jei vamzdis pri- skirtas sn4 klasei, sDr34 – jei vamzdis priskirtas sn8 klasei. todėl žiedinis vamzdžių standis sn atitinkamai ne mažiau kaip 4 kn/m2 ir 8 kn/m2.

N (sn4) klasės vamzdžius, kurių sDr didesnis, rekomenduojama kloti žemėje 0,8 m – 6,0 m gylyje, o s (sn8) klasės vamzdžius, kurių sDr mažesnis, – iki 0,8 m ir daugiau nei 6,0 m gylyje. viename kiekvieno vamzdžio gale suformuota įmova, kurios vidi- niame griovelyje įmontuotas guminis žiedinis sandariklis, o kitas vamzdžio galas – lygus. atliekant montavimą lygus vieno vamz- džio galas įvedamas į kito vamzdžio įmovą tiek, kad nuo lygaus galo krašto iki įmovoje esančios atramos liktų 10 mm atstumas. taip sudaromas tarpas, dėl kurio kompensuojamas vamzdžių pailgėjimas padidėjus nuotekų temperatūrai. Kadangi guminis sandariklis įtvirtintas įmovos griovelyje ir todėl negali išsprūsti iš jungties nei montavimo, nei eksploatavimo metu, užtikrinamas 100% jungties sandarumas. Kad būtų patogiau montuoti, ant lygaus galo padaryta žymė, nurodanti, kiek vamzdis turi būti įstumtas į įmovą. vamzdžiai paprastai tiekiami su žiediniais sandarikliais, pagamin- tais iš butadienstireninio kaučiuko, kurie, kaip ir patys vamzdžiai, atsparūs agresyvioms medžiagoms ir junginiams. Jeigu nuoteko- se ar gruntiniame vandenyje yra alyvos ar benzino, reikia naudoti sandariklius iš butadiennitrilinio kaučiuko.

n (sn4) ir s (sn8) klasių Pvc vamzdžiais rekomenduojama trans- portuoti nuotekas, kai pastovių nuotekų temperatūra neviršija 60°c, o trumpalaikių (ne daugiau kaip 2 minučių trukmės) – pasiekia 100°c, jei nuotekų srautas ne didesnis kaip 30 l/min.

Dėl didelio Pvc vamzdžių atsparumo hidroabrazyviniam dilimui juose leidžiamas nuotekų tekėjimo greitis iki 8 m/s.

Neplastifikuoto PVC fizikiniai ir mechaniniai parametrai

Pavadinimas Vertė Matavimo vienetas
Tankis 1410 kg/m3
Tamprumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa
Temperatūrinis linijinio plėtimosi koeficientas 0.07 mm(m*K)
Savitoji šiluminė talpa 1.0 J/(g*K)
Šilumos laidis 0.15 W/(m*K)
Mažiausias lenkimo spindulys 300DN
Lygiaverčio lygiagrūdžio šiurktumo koeficientas 0.02 mm